• Doğalgaz Acil İhbar Hattı : 187
  • Tel : 444 0 187
  • Whatsapp : 0552 187 0 187
  • Bip : 0538 882 91 91

Eskipazar ve Kızılırmak İhale İlanı TekrarıKARGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.

CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALMA

İHALE İLANI

 

KARGAZ Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Resmi Gazetede yayınlanan güncel EPDK Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar’a göre yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :

1-İdarenin

a) Adresi : Hürriyet Meydanı No:2 ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası : 4440187 / 0364 224 6677

c) Elektronik Posta Adresi : kargaz@kargaz.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: www.kargaz.com.tr

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG), 106.180 Sm³

b) Teslim yeri : Çankırı ili Kızılırmak ilçesi

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra İdarenin göstereceği yer ve miktarlarda 31/12/2019 tarihine kadar teslim edilecektir.

 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG), 882.750 Sm³

b) Teslim yeri : Karabük ili Eskipazar ilçesi

             c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra İdarenin göstereceği yer ve miktarlarda 31/12/2019 tarihine kadar teslim  edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hürriyet Meydanı No:2 ÇORUM

b) Tarihi ve saati : 20.09.2018 - 10:00

c) İhalenin Dosyası Teslim Adresi : Hürriyet Meydanı No:2 ÇORUM

d) İhale Dosyası Teslim Tarihi ve Saati : 19.09.2018 - 17:00

 

4. İhaleye ilişkin Hükümler

4.1. İhale, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4.2. İdare, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme, ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir, idarenin, ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez.

4.3. Başvuru sahipleri teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, İdareye İbraz ettikleri belgeler iade edilmez.

4.4. Teklif sahiplerinin, ihale kapsamında belirtilen faaliyetlere etki edebilecek bütün unsurlar hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilir.

4.5. Teklifler, ihale kapsamının tamamı için verilir, ihale kapsamının bir kısmı için verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

4.6. Teklif sahibi, teklifi ile birlikte, ihale dosyası ve eklerinin her sayfasını tetkik ettiğini ve İhale dosyasının gereklerini ve hükümlerini dikkate alarak, teklifini buna göre hazırladığını, Ek-1'deki Beyan Formunu doldurup imzalayarak kabul ve beyan eder.

4.7. İhale için teklif verecek şirketler, 19/09/2018 tarihi 12:00'ye kadar, İhale dosyasında yer alan hususlar hakkında varsa, sorularını İdare adresine yazılı olarak gönderir. Bu tarihten sonra gelen veya yazılı olarak gönderilmeyen sorulara cevap verilmez.

4.8. İhale ile belirlenen "CNG Birim Alım Fiyatı” kriterleri sözleşme yürürlük tarihinden başlamak üzere 31/12/2019 tarihine kadar sabit olarak uygulanacaktır. Detaylar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

4.9. Teklif sahibince esas alınan öngörülerin gerçekleşmemesi ya da kısmen gerçekleşmesi, teklif sahibine hiçbir ilave hak sağlamaz veya sorumluluğunu azaltmaz.

4.10. İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

5. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

5.1. Teklif dosyasını oluşturan belgeler İki ayrı zarfın içinde verilecek ve asılları sunulacaktır.

Zarf 1:

1) Şirketi temsile, İlzama, ihalede açık eksiltme yapmaya, bu ihale ile ilgili her türlü beyan, taahhüt ve teklif vermeye ve bunlar ile ilgili belgeleri imzalamaya yetkili kişilerin, teklif tarihinden önceki bir ay içerisinde alınmış ve bu kapsama göre düzenlenmiş noterden onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri orijinalleri. (Şirketi temsile yetkili kişilerin birden fazla olması halinde bunlardan sadece biri ayrıca şirketi temsilen açık eksiltme yapmaya yetkili kılınacaktır)

2) Boşlukları, şirketi temsile ve İlzama yetkili kişilerce el yazısı ile doldurularak imzalanmış ve kaşelenmiş Beyan formu (Ek-1),

3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan alınmış lisans belgesinin noter tasdikli sureti,

4) İdare tarafından yapılacak ihale sonucunda tespit edilecek bedel itiraz etmeyeceğine dair şirketi temsile ve ilzama yetkili kişilerce imzalanıp, kaşelenmiş Ek-2'de verilen taahhütnamenin aslı,

5) Şirkete ait tebligat adresi, faks, telefon numaraları ve elektronik posta adresini içerir belge,

6) İhale dokümanı satın alma makbuzu.

 

Zarf 2:

1) Bedel boşlukları, şirketi temsile ve ilzama yetkili kişiler tarafından hem rakam hem de el yazısı ile doldurularak, imzalanıp kaşelenmiş, CNG Birim Alım Fiyatı teklifi. (Ek-3)

5.2. Teklif dosyası, kapalı ve kaşeli dosya içinde teslim edilir ve dosyanın üstünde "Kargaz Doğal Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. CNG Alım ihalesine Ait Tekliftir" ibaresi ile teklif sahibi şirketin adı ve ticaret unvanı bulunur. Dosyanın içinde, kapalı ve üstü kaşelenmiş zarflar bulunur.

5.3. Her firma yalnızca bir teklif verebilir.

6. Tekliflerin Teslimi ve Açılması

6.1. Teklifler, en geç 19/09/2018 tarihinde saat 17:00'ye kadar İdarenin adresine teslim edilir. Teklif verme saatine kadar idareye teslim edilen ya da teslim etmek üzere hazır bulunan şirketlerin teklifleri değerlendirmeye alınır. Teklif verme saatinden sonra gelen teklifler, değerlendirmeye alınmaz. Tekliflerde teslimden sonra hiçbir değişiklik yapılamaz ve değişiklik talep edilemez.

6.2. Teklifler, teklif sahibini temsile yetkili ve beraberlerinde şirket kaşesini bulunduran kişiler huzurunda ihale komisyonu tarafından açılır. Teklif açılışına, her teklif sahibi adına en fazla iki kişi katılabilir.

7. İhale Dokümanının Satın Alınması

7.1. İhale dokümanı, 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı İdare adresinden satın alınabilir, daha önce ihale dosyasını satın alan firmalar ihale dokümanlarını bedelsiz olarak alabileceklerdir.